2020-12-04 14:30:39

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN KOZARAC“

NIJEMCI, ZRINSKA 8

KLASA: 003-06/20-01/11

URBROJ: 2188-31-06-20-16

Nijemci, 4. prosinca 2020.

Temeljem Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Vukovarsko – srijemska županija („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 18/13.), te Prethodne suglasnosti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta KLASA: 602-02/20-01/98, URBROJ: 2196/1-2/12-20-2 od 1. prosinca 2020. godine koju je Osnovnoj školi «Ivan Kozarac», Nijemci izdao Upravni odjel za obrazovanje i kulturu,  Vukovar, Školski odbor Osnovne škole «Ivan Kozarac», Nijemci  raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole «Ivan Kozarac», Nijemci, Zrinska 8 u naselju Đeletovci upisanog u zemljišnoknjižni uložak 45 k.o. Đeletovci, kč.br.106 oranica Marovac površine 28 490 m². Početna cijena zakupnine je 6.000,00 (šest tisuća) kuna. Dužina zakupa je pet (5) godina. Natjecati se mogu fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem registriranim na području republike Hrvatske. Natjecatelji moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti poljoprivrede.  Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.  Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu ima stari zakupoprimac ako prihvati najviši ponuđeni iznos Ponuda za natječaj mora sadržavati: ime i prezime, OIB, te adresu za fizičke osobe, a naziv i sjedište s OIB-om za pravne osobe, Rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno rješenje o upisu u trgovački/obrtni registar za pravne osobe, visinu ponuđenog  iznosa zakupnine, s time da ne može biti niža od početne cijene (ispisan brojkom i slovima), mjesto i datum sastavljanja ponude te vlastoručni potpis ponuditelja.

         Obrazac ponude nalazi se uz natječaj na mrežnoj stranici Škole.

Odabrani ponuditelj plaća iznos zakupnine za jednu godinu prije sklapanja ugovora, a za svaku sljedeću godinu u mjesecu listopadu. Natječaj se provodi putem zatvorenih pisanih ponuda koje se mogu podnijeti  u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj će biti objavljen na  oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici Škole. Pisane ponude sa svim potrebnim podacima, ispravama i dokazima u natječaju, dostavljaju se na adresu: Osnovna škola «Ivan Kozarac»,  Zrinska 8, 32245 Nijemci s naznakom: «Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – NE OTVARAJ“

Na omotnici treba naznačiti ime i broj telefona osobe za kontakt.

       11. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

       12. OŠ «Ivan Kozarac», Nijemci zadržava pravo da ne odabere ni jednu od pristiglih ponuda.

       13. O datumu otvaranja ponuda i odabiru najpovoljnije ponude, ponuditelji će biti naknadno obaviješteni.

       14.  Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika uz  punomoć za zastupanje ovjerenu kod Javnog bilježnika.

       15. O rezultatima natječaja svi ponuditelji biti će obaviješteni u roku od 7 dana od dana odabira, u pisanom obliku.

      16. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti o odabiru sklopiti  Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

   17. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od zaključenja ugovora ili ukoliko ugovor o zakupu ne bude zaključen u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti o odabiru odabranom ponuditelju krivnjom ponuditelja, raspisat će se ponovni natječaj, ako nema drugih ponuda koje se uslijed odustajanja najpovoljnijeg ponuditelja mogu prihvatiti.

     Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 8,00 – 14,00 sati, tel.   032/280-265.

 

 Predsjednica Školskog odbora

                                                                                                Tonka Đurić, prof.

 

 

 

 

 

 

PONUDA

ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE

U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 

 

1.Ime i prezime

 

_______________________________________________________________________

 

2. OIB

 

_______________________________________________________________________

 

3. Adresa, telefon

 

_______________________________________________________________________

 

4. Naziv i sjedište s OIB-om za pravne osobe

 

_______________________________________________________________________

 

5. Visina ponuđenog iznosa zakupnine (brojkom i slovima)

 

_______________________________________________________________________

 

6. Mjesto i datum sastavljanja ponude

 

_______________________________________________________________________

 

7. Vlastoručni potpis ponuditelja

 

_______________________________________________________________________

 


Osnovna škola "Ivan Kozarac" Nijemci