preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivan Kozarac" Nijemci

 > Natječaji
Natječaji

Natječaj za imenovanje ravnatelja škole

Autor: Nada Ćosić, 3. 2. 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN KOZARAC“
 NIJEMCI, Zrinska 8

 

KLASA: 112-01/21-01/05
URBROJ: 2188-31-21-06-1

Nijemci, 2. veljače 2021.

Temeljem članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18., 98/19., 64/20.) te članka 58. Statuta Osnovne škole „Ivan Kozarac“, Nijemci  Školski odbor Osnovne škole „Ivan Kozarac“, Nijemci raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja škole 

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

      a) sveučilišni diplomski studij ili

  1. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  2. specijalistički diplomski stručni studij
  3. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (kandidat za ravnatelja ne smije biti pravomoćno osuđen za kaznena djela i protiv njega se ne smije voditi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).

3) najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1.,  ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01.,114/01. i 76/05.).

4. Kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

5. U postupku imenovanja ravnatelja vrednovat će se dodatne kompetencije sukladno odredbama Statuta Škole i to:

- poznavanje stranog jezika

- osnovne digitalne vještine

- iskustvo rada na projektima

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

6. Ravnatelj škole imenuje se na vrijeme od pet (5) godina.

7. Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

a) Dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta i to:

- diploma odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

- dokaz o državljanstvu (domovnica)

-  dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita (članak 157. st.1. i st.2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana

- uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnom za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

- potvrdu ili elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

- kandidati koji mogu biti ravnatelji temeljem članka 126., stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18. ., 98/19., 64/20.) obvezni su dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

b) Program rada za mandatno razdoblje

c) Dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija iz točke 5., ako ih kandidati imaju, a dokazuju se na sljedeći način:

- poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa, uvjerenjem ili potvrdom fakulteta o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, osobnom izjavom kandidata u životopisu.

- osnovne digitalne vještine dokazuju se preslikom indeksa, uvjerenjem ili potvrdom fakulteta o završenom kolegiju informatike, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti, osobnom izjavom kandidata u životopisu.

- iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom ili drugom ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata, osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Svi dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

d) Uz navedene dokumente kandidati su obvezni dostaviti životopis.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem  članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82./08., 69./17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi „Ivan Kozarac“, Nijemci da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja škole.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i  na mrežnim stranicama Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu škole: Osnovna škola „Ivan Kozarac“,  32245 Nijemci, Zrinska 8, s naznakom „prijava na natječaj za ravnatelja- ne otvarati“.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenoj  preslici, kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osoba koja podnese takvu prijavu neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednica Školskog odbora:

                                       Tonka Đurić, prof 
Kalendar
« Srpanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

STRUČNA SLUŽBA

Poštovani roditelji i učenici,

od sada se stručnim suradnicama pedagoginji,

edukacijskoj rehabilitatorici i

knjižničarki možete obratiti na

elektroničku adresu

ivan.kozarac.nijemci

@gmail.com    

putem kojem im možete slati svoje upite, prijedloge i mišljenja.

Monografija

Sandučić povjerenja

SANDUČIĆ POVJERENJA

Mjesto na kojem možeš podijeliti svoje misli, osjećaje i želje.

Podijeli ih s nama u obliku pisma (kod ureda pedagoginje)
ili putem elektroničke pošte (na adresu: ivan.kozarac.nijemci
@gmail.com
),
pri čemu se ne moraš bojati jer ćeš ostati anoniman o čemu će se pobrinuti
pedagoška služba škole.

Korisni linkovi

 

 

MZOS

AZOO

 

Časopisi

 
- enciklopedijski časopis za mlade

 Meridijani - časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja

 - matematički časopis

 
- časopis o primjeni informacijskoh tehnologija u obrazovanju
 - religijski časopis za djecu i mlade

 - tween & teen web magazin

 - web časopis za mlade 

CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivan Kozarac" Nijemci / Zrinska 8, HR-32245 Nijemci / www.os-ikozarac-nijemci.skole.hr / ured@os-ikozarac-nijemci.skole.hr
preskoči na navigaciju