preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivan Kozarac" Nijemci

 > Natječaji
Natječaji

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik/ca edukacijski-rehabilitator

Autor: Nada Ćosić, 16. 3. 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA «IVAN KOZARAC»

NIJEMCI, Zrinska 8

KLASA: 112-01/21-01/17

URBROJ: 2188-31-01-21-1

Nijemci, 16. ožujka  2021.

            Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12.,  86./12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19., 64/20.), te članaka 5. - 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole «Ivan Kozarac», Nijemci, (u daljem tekstu Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole „Ivan Kozarac“, Nijemci raspisuje

N A T J E Č A J

 za  radno mjesto

  1. STRUČNI SURADNIK/CA  EDUKACIJSKI REHABILITATOR - neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Matična škola u Nijemcima i područne škole u Podgrađu, Đeletovcima i Donjem Novom Selu.

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidat/kinja mora ispunjavati    i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi  propisane člankom 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.).

UVJET za radno mjesto stručni suradnik/ca edukacijski rehabilitator propisan je člankom 29. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj: 6/19., 75/20.).

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj: 82/08. i 69/17.).

Uz pisanu i  vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (koja sadrži najmanje osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje) kandidat/kinja je obvezan priložiti:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  •  uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Sve isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka.

 

Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika  o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole «Ivan Kozarac“, Nijemci.

 Poveznica:  http://os-ikozarac-nijemci.skole.hr/upload/os-ikozarac-nijemci/images/static3/1000/attachment/Pravilnik__o_postupku_zaposljavanja__te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.pdf

Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, ukoliko se bude provodilo, kao i pravni i drugi izvori procjene odnosno testiranja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http//os-ikozarac-nijemci.skole.hr.

Obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja kandidatima će se dostaviti putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi, najkasnije 3 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“NN” br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 57/92.,787/92., 27/93.,58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao zadnji radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole. Natječaj je objavljen dana 16. ožujka 2021. i  traje do 24. ožujka 2021. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat/kinja daje izričitu privolu Osnovnoj školi „Ivan Kozarac“, Nijemci da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije  u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

Prijave  na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola «Ivan Kozarac», Zrinska 8, 32245 NIJEMCI. s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidat/kinja će biti  obaviješteni u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kinjom putem mrežne stranice škole http//os-ikozarac-nijemci.skole.hr.

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

RAVNATELJICA

Tatjana Knežević, prof.


Priloženi dokumenti:
Natjecaj.PDF (250.56 KB)


Kalendar
« Srpanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

STRUČNA SLUŽBA

Poštovani roditelji i učenici,

od sada se stručnim suradnicama pedagoginji,

edukacijskoj rehabilitatorici i

knjižničarki možete obratiti na

elektroničku adresu

ivan.kozarac.nijemci

@gmail.com    

putem kojem im možete slati svoje upite, prijedloge i mišljenja.

Monografija

Sandučić povjerenja

SANDUČIĆ POVJERENJA

Mjesto na kojem možeš podijeliti svoje misli, osjećaje i želje.

Podijeli ih s nama u obliku pisma (kod ureda pedagoginje)
ili putem elektroničke pošte (na adresu: ivan.kozarac.nijemci
@gmail.com
),
pri čemu se ne moraš bojati jer ćeš ostati anoniman o čemu će se pobrinuti
pedagoška služba škole.

Korisni linkovi

 

 

MZOS

AZOO

 

Časopisi

 
- enciklopedijski časopis za mlade

 Meridijani - časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja

 - matematički časopis

 
- časopis o primjeni informacijskoh tehnologija u obrazovanju
 - religijski časopis za djecu i mlade

 - tween & teen web magazin

 - web časopis za mlade 

CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivan Kozarac" Nijemci / Zrinska 8, HR-32245 Nijemci / www.os-ikozarac-nijemci.skole.hr / ured@os-ikozarac-nijemci.skole.hr
preskoči na navigaciju